Emån - foto Jozef Varga

Emåns Ekomuseum är en ideell förening som bildades i början av 1990-talet. I verksamheten samsas flera olika kompetens- och ämnesområden. Dessa avspeglas tydligt genom föreningens 5 olika instiftare. Den lokala historiska dimensionen finns representerad genom Sandsjö Hembygdsförening med dess förnämliga samlingar, Bodafors Fiskevårdssällskap svarar för kunskapen inom området vatten och biologi. Bodafors Samhällsförening ger den lokala förankringen till dagens Bodafors, Nässjö kommuns Kultur- och Fritidssida finns på den kommunala nivån, och slutligen svarar Jönköpings läns Museum för en bred historisk kompetens. I en värld där ”allt fler kan allt mer om allt mindre” har Emåns Ekomuseum här en viktig uppgift när det gäller att förklara olika övergripande orsakssammanhang.

Vi är ett de få muséer som verkligen tagit ett sådant helhetsgrepp. Värdet av detta märker vi av särskilt tydligt genom det stora antalet besök som vi har. Här finns flera olika intressegrupper företrädda. Muséet har en särskilt viktig uppgift när det t.ex. gäller att förmedla kunskap till barn, ungdomar och andra besökande från skolans värld.

Stadgar

Fastslagna 220407

§ 1. Namn och säte

Föreningens namn är ”Föreningen Emåns Ekomuseum” och dess säte är i Bodafors.

§ 2 Ändamål

Föreningen har tre olika syften:

§2.1 Syfte med föreningens verksamhet

Emåns Ekomuseums verksamhet skall bidra till att på ett pedagogiskt sätt belysa och medvetandegöra viktiga orsakssammanhang i vårt samhälle och på vår planet, för att bevara livsmiljön för människor, växter och djur på land och i vatten.

Verksamheten skall ha en tydlig anknytning till människor och natur och vår framtid. Detta skall gälla även ur ett globalt perspektiv och i verksamheten skall ges möjlighet att skapa ett fruktbart samarbete mellan vetenskaplig forskning och undervisning. Hållbarhet ska vara en av våra ledstjärnor.

§2.2 Syfte med föreningens fastighet

Föreningen äger idag fastigheten Slättefall 3:25 i Nässjö Kommun.

Den till föreningen knutna fastigheten skall genom eget ägande självständigt förvaltas av föreningen. Styrelsen skall förvalta föreningens fastighet & tillgångar så att realvärdet i möjligaste mån består. Det krävs mycket underhåll och uppdatering utifrån verksamhetens behov.

Fastigheten ska tjäna som en plats att uppleva vatten, skog och natur och att tjäna som demonstration och utbildningsplats för ett hållbart liv i vårt framtida samhälle.

§ 2:3 Syfte med föreningens medlemsverksamhet

Skapa engagemang och delaktighet av många för att visa, sprida kunskap och skapa en plats för dialog mellan människor. Medlemmarna är grunden för föreningens verksamhet. Föreningen har inget berättigande utan sina medlemmar.

§ 3.

Föreningen ska vara partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 4. Medlemskap

Medlemskapet i Föreningen Emåns Ekomuseum skall vara personligt.

§ 5. Årsmöte

Årsmötet gäller rapportering för föregående år och planering för innevarande år.
Årsmöte hålls en gång om året, dock senast 30 mars. Kallelse till medlemmarna skall utgå senast två veckor före årsmötet. Kallelse sker genom anslagstavlor i Bodafors, e-post/SMS och/eller digitala medier.

Årsmötet fastställer medlemsavgiften för nästkommande år.
Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för föregående år tas upp .

Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och två styrelsesuppleanter. Ledamöterna väljs bland medlemmarna på 2 år, varav hälften av platserna för innevarande år är klara från föregående val.

Därtill väljs 2 suppleanter på ett år att träda in om någon är förhindrad att göra sitt uppdrag.

Årsmötet väljer en ordförande ur styrelsen på en tid om två år.

Föreningens ekonomi och verksamhet granskas av två revisorer. En väljs varje år på två års tid för att upprätthålla kontinuitet.

Årsmötet väljer en valberedning om 2-3 personer, med spridning gällande ålder, erfarenheter och olika nätverk.

§ 6. Styrelsens ansvar

§ 6.1 Verksamheten

Styrelsen är ansvarig för att föreningens angelägenheter sköts på ett korrekt sätt enligt gällande lagar och föreskrifter. Styrelsen har ansvar för att använda/nyttja lokalerna för olika verksamheter på ett ekonomiskt hållbart sätt.

I verksamheten används både ideella krafter, anställd personal, professionella servicetjänster och konsulter.

§ 6.2 Räkenskapsåret är lika med kalenderåret.

§ 6.3 Roller inom styrelsen

Rollerna inom styrelsen fördelas och definieras av styrelsen på ett
konstituerande möte snarast efter årsmötet. Här bestäms också vem/vilka som tecknar föreningen. Principen är att samtliga inom vår styrelse har ett eget ansvarsområde – vi har en arbetande styrelse, som en förutsättning för föreningens och verksamhetens överlevnad.

§7. Valberedning

Instruktion till valberedningen utformas av styrelsen. . En person väljs som sammankallande.

§ 8. Beslutsregel

Både på årsmötet och i styrelsen har varje medlem/ledamot en röst. Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet.

§ 9. Ändring av stadgarna

Stadgarna kan ändras av två efter varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte.

§ 10. Upplösning av föreningen

Föreningen kan upplösas efter beslut vid två på varandra följande årsmöten, med minst en månads mellanrum och besluten skall fattas med 2/3 majoritet.
Om föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla annan förening eller organisation med likartat syfte.