Emån och fiskevården

Bodafors FiskevårdssällskapVattendragets ekologi

Som framgår av namnet, utgör Emån ett tema för muséet. Med en tydlig ekologisk framtoning speglar muséet det rika biologiska livet, både i själva vattendraget och dess omgivning. Emån räknas som ett av Europas artrikaste flodområden. Den rika biologiska mångfalden har också gjort att Emån numera är skyddad och har status av nationalälv.
Från källorna till havet har Emån genom tiderna haft helt avgörande betydelse för utvecklingen av flodområdets historia, kultur och industriella utveckling. Sett över tiden har också mänsklig verksamhet haft stor påverkan på vattendragets biologiska förutsättningar. Dessa viktiga sammanhang speglar muséet på olika sätt genom fasta och skiftande utställningar.

Läs mer

Totalt har Emån 32 olika fiskarter. Alla dessa kan du på olika sätt stifta bekantskap med i muséet. En del av dem har du sett tidigare. Andra, som t.ex. malen kan vara nya för dig. Malen är Sveriges största sötvattenfisk. Vi kan visa dig en av Emåns största malar genom tiderna. Andra välkända Emå-fiskar är laxen och den uppvandrande havsöringen. Den beskrivs med respekt i aktade amerikanska sportfisketidskrifter där man anser att Emån är ett av världens absolut bästa havsöringsvatten.

Vid Bodafors var Emån tidigare helt utslagen genom förorening, men genom Bodafors Fiskevårdssällskaps restaureringsarbeten finns här numera ett värdefullt stationärt öringsbestånd inom en 7 km lång sträcka av vattendraget. Arbetena har också resulterat i ett självföryngrande bestånd av flodpärlmusslor. Tack vare egna fiskevårdsmetoder har sällskapet här skapat en välbesökt referensanläggning för fiskevård i strömmande vatten. Föreläsningar och aktiviteter Genom Emåns Ekomuseums samverkan med Bodafors Fiskevårdssällskap kan muséet nu erbjuda föreläsningar och kurser kring vatten- och fiskevård. Allt från någon timma till heldagsaktiviteter.

Kort om Bodafors Fiskevårdssällskap

Sedan mitten av 1970-talet bedriver Bodafors Fiskevårdssällskap en betydelsefull fiskevårdsverksamhet i Emåns källflöden vid Bodafors. Föreningen har utvecklat särskilda fiskevårdsmetoder och därigenom skapat en intressant referens- och demonstrationssträcka för fiskevård i strömmande vatten. Arbetena sker i nära samverkan med fiskets myndigheter på länsplanet och för närvarande är 7 fisketillsynsmän knutna till verksamheten.

I samverkan med Länsstyrelsen gör man också fortlöpande elfisken för att följa upp resultatet av sin verksamhet. Avrapporteringen av dessa fisken sker årligen, dels till Länsstyrelsen, dels till det centrala elfiskeregistret i Örebro. Elfiskena har skett i en obruten följd sedan början av 1980-talet. Därför är denna del av Emån en av landets mest väldokumenterade miljöer när det gäller öringsfiskevård.

Föreningen har också som först i landet introducerat flodpärlmusslor som blivit självreproducerande. Fiskevårdssällskapet svarar för en betydande informationsverksamhet. Med Emån och Emåns Ekomuseum som bas gästas man av skolor ,institutioner, myndigheter, kommuner, fiskevårdsområdesföreningar, skogsbolag, och sportfiskeklubbar etc. Föreningens verksamhet har uppmärksammats med flera olika utmärkelser bl.a. från Världsnaturfonden och Emåförbundet.

Emån - foto Jozef Varga